REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO

Regulamin programu „Klinika Warta Polecenia – Polecaj i oszczędzaj”.

Część I Definicje
1. Organizator – SayWOW! Clinic należące do American Medical Clinic z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, NIP: 634-287-04-05.
2. Promocja „Klinika Warta Polecenia – Polecaj i oszczędzaj”
3. Uczestnik promocji – osoba fizyczna uczestnicząca w Promocji.
4. Osoba Polecająca – Osoba fizyczna będąca Pacjentem naszej kliniki, która poleci usługi SayWOW! Clinic swojemu znajomemu – Osobie Poleconej
5. Osoba Polecona – osoba fizyczna nie korzystająca wcześniej z usług SayWOW! Clinic polecana przez Osobę Polecającą, która skorzystała z usług SayWOW! Clinic.
6. Wizytówka zgłoszeniowa – wizytówka, która zostaje wypełniana przez Uczestników Promocji zawierająca ich dane osobowe.
7. Pacjent SayWOW! Clinic – osoba fizyczna, której dane osobowe znajdują się w bazie SayWOW! Clinic należące do American Medical Clinic z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, NIP: 634-287-04-05.
8. Klinika – SayWOW! Clinic należące do American Medical Clinic z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, NIP: 634-287-04-05.

Część II Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 10.03.2023r. do odwołania i obowiązuje w klinice SayWOW! Clinic w Katowicach, ul. Kościuszki 229. Organizator poinformuje o zakończeniu promocji lub zmianie jej zasad bez podawania przyczyny na stronie internetowej www.saywowclinic.pl

Część III Udział w promocji

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych.
 2. Osobą polecającą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia wszystkie wymienione warunki:
 3. jest Pacjentem SayWOW! Clinic należące do American Medical Clinic z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1, NIP: 634-287-04-05.
 4. poleci osobie trzeciej (nie będącej dotychczas Pacjentem SayWOW! Clinic) usługi oferowane przez SayWOW! Clinic, która w konsekwencji jako Osoba Polecona skorzysta z usług SayWOW! Clinic.
 5. nie zalega z opłatami na rzecz Organizatora Programu za realizację przez niego jakichkolwiek usług. Dla uniknięcia wątpliwości, warunek ten obejmuje również brak całościowej płatności za jakąkolwiek usługę realizowaną przez SayWOW! Clinic.
 6. przystępując do Programu wypełni wizytówkę zgłoszeniową dostępną w klinice w Recepcji lub u specjalisty w gabinecie, wskazując w nim Osobę Poleconą oraz stwierdzi zgodność danych i akceptację regulaminu.
 7. Osobą Poleconą może być osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:
 8. nie była do tej pory Pacjentem SayWOW! Clinic.
  b. została Polecona przez Osobę Polecającą,
  c. przystępując do Promocji skorzysta z usług SayWOW! Clinic

Część IV Zasady Promocji

 1. Osoba Polecająca może polecić do 20 osób może wypełnić wizytówkę zgłoszeniową lub słownie polecić nasza klinikę Osobie Poleconej.
 2. Osoba Polecana, która chce skorzystać z usług SayWOW! Clinic może oddać wypełnioną wizytówkę zgłoszeniową otrzymaną od osoby Polecającej, na recepcji przed pierwszą wizytą w klinice lub poinformować słownie przez jakiego Pacjenta tj. Osobę Polecającą została polecona..
 3. Osoba polecona otrzymuje 10% zniżki na pierwszy pojedynczy zabieg w klinice.
 4. Osoba Polecająca może wykorzystać zniżkę oddzielnie. Zniżki nie sumują się i nie obowiązują: na pakiety zabiegowe, konsultacje specjalistyczne, liposukcję, lipotransfer oraz renuvion.
 5. Jeśli Osoba Polecana skorzysta z płatnych usług SayWOW! Clinic, osoba ją Polecająca otrzyma 10% zniżki na 1 pojedynczy zabieg.

Część V Zasady realizacji 10% zniżki

 1. Zniżka 10% przyznawana jest Osobie Poleconej, po tym jak skorzysta z płatnych usług SayWOW! Clinic.
 2. Przy płatności za wizytę kwota świadczenia za 1 wybrany pojedynczy zabieg pomniejszona zostanie o 10%.
 3. Zniżka, o której mowa w punkcie powyżej, nie sumuje się z innymi zniżkami przysługującymi Osobie Poleconej.

Część VI postanowienia końcowe

 1. Każdy Uczestnik Programu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Pełną treść Regulaminu Promocji Organizator umieszcza na stronie internetowej www.saywowclinic.pl oraz w siedzibie SayWOW! Clinic ul. Kościuszki 229, Katowice.
Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?