REGULAMIN Kliniki SayWOW!

REGULAMIN ODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

1.     Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania świadczeń przez AMERICAN MEDICAL CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.     Słownik stosowanych pojęć

Pojęcia używane w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie przewidziane  w obowiązujących przepisach prawa oraz takie jak niżej wskazano

 • Świadczeniodawca – oznacza American Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń udzielanych przez Świadczeniodawcę
  w tym usług kosmetologii;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis Internetowy – udostępnione Pacjentowi przez Świadczeniodawcę poprzez Internet informacje, dostęp do danych lub statyczne albo dynamiczne dokumenty pozwalające na prowadzenie komunikacji z Pacjentem
 • Strona – Świadczeniodawca lub Pacjent;
 • Środki Komunikacji – techniczne środki porozumiewania się na odległość pomiędzy Stronami udostępnione przez Świadczeniodawcę;
 • Usługa – świadczenia wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta, w tym usługa medyczna lub świadczenie zdrowotne lub usługi kosmetologiczne;
 • Usługa Medyczna – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami obejmująca uzgodnioną Usługę, ustalenie odpłatności dla Świadczeniodawcy za Usługę oraz Harmonogram Wizyt lub Pakiet Usług i termin jego wykorzystania,
 • Wizyta – Wizyta Stacjonarna lub Wizyta Doraźna dla której Strony ustaliły termin wykonania, formę i miejsce jej wykonania oraz konkretne świadczenie, którego wykonania oczekuje Pacjent w ramach wykonania Usługi;
 • Wizyta Stacjonarna – Wizyta wykonywana w miejscu stałego świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę;
 • Wizyta Doraźna – Wizyta wykonywana w miejscu innym niż to w którym wykonywane są Wizyty Stacjonarne
 • Harmonogram Wizyt – ustalone pomiędzy Stronami terminy Wizyt, miejsce Wizyty oraz ich charakter i cel.
 • Pakiet Usług – zestaw Usług, dla których za całość ustalona zostaje jedna cena, która może być niższa niż ceny za poszczególne Usługi składające się na Pakiet Usług.
 • Regulamin promocji miesiąca – regulamin dostępny na www.saywowclinic.pl, aktualizowany każdego miesiąca zgodnie z obowiązującymi promocjami.

3.     Przebieg świadczenia Usług  przez Świadczeniodawcę

 • Pacjent przed zwróceniem się do Świadczeniodawcy o wykonanie Usługi ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co winien potwierdzić zawierając Umowę.
 • Postanowienia Regulaminu nie uchybiają i nie zwalniają Stron z wykonywania innych obowiązków, w szczególności wymaganych przez prawo oraz wynikających z wiedzy medycznej, a także w zakresie obowiązków składania oświadczeń i prowadzenia dokumentacji.
 • Proces świadczenia Usług obejmuje następujące etapy:
  • Etap I – Pierwszy kontakt Pacjenta ze Świadczeniodawcą podczas którego, Pacjent zwraca się o udzielenie informacji o Usłudze/Usługach  lub o ich wykonanie,
  • Etap II – Ustalenie przez Strony zakresu świadczeń w ramach Usługi i ich szczegółów,
  • Etap III – Zawarcie Umowy na wykonanie Usługi wraz z Harmonogramem Wizyt lub na wykonanie Usług w ramach Pakietu Usług,
  • Etap IV – Realizacja Harmonogramu Wizyt lub Pakietu Usług.
 • Pacjent ma prawo zwrócić się o informację na temat Usług lub o ich wykonanie:
  • Osobiście w miejscu wykonywania Usług podanym na stronie internetowej Świadczeniodawcy;
  • Poprzez udostępnione na stronie internetowej Świadczeniodawcy Środki Komunikacji lub Serwis Internetowy;
 • Pacjent zwracając się o informację na temat Usług lub o ich wykonanie zobowiązany jest podać Świadczeniodawcy co najmniej Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy,
 • Harmonogram Wizyt może obejmować jedną lub wiele Usług, przy czym Usługa nie objęta Umową wymaga zawarcia przez Strony odrębnej umowy.
 • Świadczeniodawca i Pacjent wspólnie uzgadniają Harmonogram Wizyt i ustalenia tamże poczynione zobowiązują się wzajemnie przestrzegać.
 • Termin Wizyt będzie potwierdzany Pacjentowi:
  • Telefonicznie
  • Poprzez SMS
  • Poprzez Serwis Internetowy
 • Zakres Umowy w tym Harmonogram Wizyt, może zostać zmieniony w toku ich realizacji, w związku ze wskazaniami wiedzy medycznej lub z uwagi na okoliczności na które Świadczeniodawca nie ma wpływu  – które to zmiany będą uzgadniane indywidualnie.
 • Wykonanie Usługi nie objętej Umową, której wykonania oczekuje Pacjent przy okazji realizacji Harmonogramu Wizyt lub której wykonanie okaże się konieczne z uwagi na wskazania medyczne ustalone podczas Wizyt  jest dodatkowo odpłatne o ile Strony odrębnie (pisemnie pod rygorem nieważności)  nie ustalą inaczej.
 • W wypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Świadczeniodawcy, Wizyta nie może się odbyć w ustalonym terminie, Strony uzgodnią inny jej termin dogodny dla Pacjenta.

4.    Wizyta

 • Pacjent stawiając się na Wizytę zobowiązany jest poinformować Świadczeniodawcę
  o ewentualnych dolegliwościach lub objawach uzasadniających podejrzenie, że Pacjent cierpi na choroby nie związane z Usługą, a w szczególności takich jak gorączka, kaszel, uczucie duszności lub o nałożonej na Pacjenta izolacji albo  kwarantannie, przy czym nie uchybia to obowiązkowi poddania się Pacjenta wywiadowi odrębnie prowadzonemu przez personel medyczny Świadczeniodawcy.
 • Świadczeniodawca może odmówić dopuszczenia Pacjenta do odbycia Wizyty, jeśli jego stan może zagrażać personelowi Świadczeniodawcy, w szczególności z uwagi na podejrzenie, że dolegliwości Pacjenta wskazują na oznaki infekcji bakteryjnej, wirusowej lub innych chorób zakaźnych, które nie są przedmiotem Usługi.
 • Pacjent, stawiając się na Wizytę zobowiązany jest mieć przy sobie dowód tożsamości oraz inne dokumenty które ustalono podczas poprzednich
 • Pacjent zobowiązany jest stawić się na Wizytę zgodnie z Harmonogramem Wizyt lub potwierdzonym jej terminem, na co najmniej 10 minut przed ustalonym terminem,
  w celu dokonania czynności rejestracyjnych.
 • Niemożność weryfikacji tożsamości Pacjenta może być podstawą do odmowy przyjęcia Pacjenta na Wizytę lub wykonania Usługi.
 • Świadczeniodawca dołoży należytej staranności, żeby wizyta odbyła się planowo, przy czym z uwagi na okoliczności związane z koniecznością rzetelnego zakończenia wizyt Pacjentów umówionych przed terminem Wizyty, Wizyta Pacjenta może ulec opóźnieniu. Pacjentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 • W razie niemożności stawienia się na Wizytę, Pacjent zobowiązany jest powiadomić o tym Świadczeniodawcę telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS, co najmniej na jeden dzień przed terminem Wizyty. Jeśli odwołanie wizyty we wskazanym terminie nie nastąpi zabieg zostaje uznany za wykonany, zwrot nie przysługuje.
 • W przypadku wykonywania Usług na podstawie Pakietu Usług, terminy Wizyt w ramach Pakietu Usług, Strony będą ustalały indywidualnie na co najmniej 7 dni przed planowaną Wizytą.

5.    Odpłatność za Usługi

 • Usługi wykonywane przez Świadczeniodawcę wykonywane są odpłatnie.
 • Cena za poszczególne Usługi ustalana jest na podstawie cennika Usług Świadczeniodawcy umieszczonego na stronie internetowej https://saywowclinic.pl/cennik/
 • Strony w Umowie będą ustalać odpłatność i termin zapłaty za Usługi, przy czym zapłata winna zostać dokonana przed przystąpieniem do wykonywania Usługi.
  • Pacjent będzie mógł wykorzystać Usługi w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wniesienia opłaty za Usługi.
 • Odpłatność za Usługi może obejmować więcej Usług, przy czym:
  • Pakiet Usług może być wykonywany zgodnie z Harmonogramem Wizyt lub może obejmować Usługi, które Świadczeniodawca będzie wykonywać na żądanie Pacjenta w określonym czasie.
  • Pacjent będzie mógł wykorzystać Pakiet Usług w terminie nie innym niż przewidziany w Harmonogramie Wizyt lub w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty pierwszej Wizyty.
  • Świadczeniobiorca na podstawie Umowy zobowiązany jest wykonać wyłącznie Usługi ustalone w Umowie lub Harmonogramie Wizyt lub wyłącznie Usługi ustalone w Pakiecie Usług.
  • Pacjent zobowiązany jest rozpocząć realizację Pakietu Usług w terminie do 30 dni od daty wniesienia opłaty za Pakiet Usług..
 • W wypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Pacjenta nie dojdzie do zaplanowanej Wizyty oraz nie zostanie ona odwołana zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu, nie zwalnia to Pacjenta z obowiązku zapłaty za takie świadczenie, a jeśli Pacjent zapłacił za Usługę wcześniej – uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.

6.    Postanowienia końcowe

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono zastąpione taką interpretacją, która najwierniej oddaje istotę zasady dla której został on wprowadzony.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisy wykonawcze.
 • Regulamin obowiązuje z dniem i w wersji w której został on przyjęty przez Pacjenta.

 

Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?