REGULAMIN „Zakochany konkurs”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zakochany konkurs”.
2. Holsa Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-851), ul. Żelazna 1, NIP 6342878097, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646846 właściciel marki Say WOW! Medycyna Estetyczna (zwana dalej „Organizatorem”).
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Zakochany konkurs” zostanie przeprowadzony na Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/SayWOWmedycynaEstetyczna/
2. Konkurs trwać będzie od 8.02.2019 do 13.02.2019, godz.22:00, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 14.02.2019 do godz. 12:00.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła jury konkursowe („Jury”). W skład Jury wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na zadanie: „Napisz, jak okazujecie miłość bliskim osobom… na co dzień!”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage Organizatora.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Say WOW!.
2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Napisz, jak okazujecie miłość bliskim osobom… na co dzień!” w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage Organizatora.
3. Ocenie podlegać będą następujące elementy: kreatywność wypowiedzi i inwencja twórcza autora.
4. Odpowiedź na zadanie:
a. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem
b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Say WOW!
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
5. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Oraganizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.
6. Konkurs trwać będzie od 8.02.2019 do 13.02.2019, godz.22:00.
7. Ze wszystkich zgłoszeń Jury konkursowe wyłoni 3 laureatów – I, II, III miejsce.
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizadora do 14.02.2019 do godz. 12:00.
9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§5. NAGRODY

1. W Konkursie nagrodami są 3 zabiegi z oferty Say WOW!: I miejsce – Dermapen o wartości 700 PLN, II miejsce – Geneo o wartości 300 PLN, III miejsce – Endermologia o wartości 120 PLN.
2. W terminie do 28.02.2019 Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu umówienia terminu realizacji Nagrody, co nie może nastąpić później niż do 31.03.2018.
3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
4. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
5. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Holsa Medical Sp z o.o. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do realizacji Nagrody.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. w terminie 7 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy
c. przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
d. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1 powyżej.
9. Każda z nagród podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.)
10. Laureat zobowiązuje się do wpłaty do kasy Organizatora kwotę odpowiadającą 10% wartości nagrody na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, w o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędy Skarbowego.

§6. DANE OSOBOWE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres) będą przetwarzane przez Organizatora – Holsa Medical z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres info@holsamed.pl
2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stoisku Organizatora oraz na stronie internetowej www.lipoline.pl/konkurs.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§9 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
2. Każdy Uczestnik, wraz z przystąpieniem do Konkursu, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?